ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli  
Zakon o umjetničkom obrazovanju: http://www.zakon.hr/z/516/Zakon-o-umjetni%C4%8Dkom-obrazovanju
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera: 
http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf
Pravilnih o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole: 
http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi: 
http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/propisi/Pravilnici_06.pdf
Dokumenti, zakonski i podzakonski akti: https://mzo.gov.hr/pristup-informacijama/dokumenti-zakonski-i-podzakonski-akti-2080/2080

OPĆI AKTI I ODLUKE

Statut Umjetničke škole Beli Manastir: statut.docx
Etički kodeks: eticki_kodeks.pdf
Kućni red: kucni_red.pdf
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela: poslovnik_o_radu_kolegijalnih_tijela.docx
Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda: pravilnik_o_promicanju_spoznaja_o_stetnosti_duhanskih_proizvoda.doc

Pravilnik o radu: pravilnik_o_radu.doc
Pravilnik o zaštiti od požara: pravilnik_o_zastiti_od_pozara.pdf
Pravilnik o zaštiti na radu: pravilnik_o_zastiti_na_radu.doc
Pravilnik o polaganju razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama: pravilnik_o_polaganju_ispita.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave: pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja: pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Umjetničke škole Beli Manastir: pravila_za_upravljanje_dokumentarnim_gradivom.docx
Pravilnik o načinu stjecanja i korištenja vlastitih prihoda: pravilnik_o_nacinu_stjecanja_i_koristenja_vlastitih_prihoda.pdf

JAVNA NABAVA - SUKOB INTERESA: Temeljem članka 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br.120/16) Umjetnička škola Beli Manastir, Kralja Tomislava 2, Beli Manastir kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 

1. MAMMOTH, obrt za usluge, vl. Miloš Grubić, Osijek, Strma 8, OIB: 51776193850
2. MALI MARKO, soboslikarsko-ličilački obrt, vl. Marko Bošnjak, Beli Manastir, Nikole Tesle 4, OIB: 04550977854,
3. OPG DOMAGOJ EMAN, Šećerana, Tina Ujevića 15, OIB: 81685252186,
4. OPG RADOJE LAKETA, Beli Manastir, Ruđera Boškovića 22, OIB: 6573440853

Registar ugovora za 2019. godinu: registar_ugovora_za_2019.docx
Registar ugovora za 2020. godinu: registar_ugovora_za_2020.xlsx

GODIŠNJI PLANOVI

Godišnji plan i program rada 2018./2019.: godisnji_plan_18_19.pdf
Školski kurikulum 2018./2019.: kurikulum_18_19.pdf
Godišnji plan i program rada 2019./2020.: godisnji_plan_19_20.docx
Školski kurikulum 2019./2020.: kurikulum_19_20.pdf
Godišnji plan i program rada 2020./2021.: godisnji_plan_20_21.pdf
Školski kurikulum 2020./2021.: kurikulum_20_21.pdf
Godišnji plan i program rada 2021./2022.: godisnji_plan_21_22.pdf
Školski kurikulum 2021./2022.: kurikulum_21_22.pdf

FINANCIJE

Izjava o nepostojanju sukoba interesa: izjava.pdf

Plan nabave 2019.: plan_nabave_19.xls
Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.: financijski_plan_za_2019.xls
Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021.: obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_2021.doc
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: i_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
I. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2019. - 2021.: i_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_-2021.doc
Rekapitulacija I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: rekapitulacija_i_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće od 1.1.2018. do 31.12.2018.: financijsko_izvjesce_18_biljeske.doc
Obrasci financijskih izvještaja 2018.: obrasci_financijskih_izvjestaja_18.xls
I. izmjena Plana nabave 2019.: plan_nabave_19_izmjene_1.xls
II. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2019. - 2021.: ii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_-2021.doc
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: ii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
Rekapitulacija II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: rekapitulacija_ii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
III. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2019. - 2021.: iii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_-2021.doc
III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: iii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
Rekapitulacija III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: rekapitulacija_iii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
II. izmjena Plana nabave 2019.: plan_nabave_19_izmjene_2.xls
Statističko izvješće o javnoj nabavi: statisticko_izvjesce_o_javnoj_nabavi.pdf

Izvršenje proračuna 01.01.2019. - 31.03.2019.: izvrsenje_proracuna_1_1_2019_31_3_2019
Izvršenje proračuna 01.01.2019. - 31.10.2019.: izvrsenje_proracuna_1_1_2019_31_10_2019
Izvršenje proračuna 01.01.2019. - 31.12.2019.: izvrsenje_proracuna_1_1_2019_31_12_2019
Izvješće o izvršenju proračuna: izvjesce_o_izvrsenju_proracuna.xlsx
Bilješke uz godišnje Financijsko izvješće od 1.1.2019. do 31.12.2019.: financijsko_izvjesce_19_biljeske.doc
Obrasci financijskih izvještaja 2019.: obrasci_financijskih_izvjestaja_19.xls

Plan nabave 2020: plan_nabave_20.xls
Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.: financijski_plan_za_2020.xls
Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2020. - 2022.: obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2020_2022.doc
I. izmjene i dopune Plana nabave 2020.: plan_nabave_20_izmjene_1.xls
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.: i_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2020.xls
I. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za 2020.: i_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_2020.doc
II. izmjene i dopune Plana nabave 2020.: plan_nabave_20_izmjene_2.xls
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.: ii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2020.xls
II. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za 2020.: ii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_2020.doc
Financijsko izvješće 01.01.2020. - 30.06.2020.: financijsko_izvjesce_01_01_2020_30_06_2020.xls
Bilješke uz Financijski izvještaj 01.01.2020. - 30.06.2020.: biljeske_uz_financijski_izvjestaj_1_1_2020_30_6_2020.doc

Izvršenje proračuna 01.01.2020. - 31.03.2020.: izvrsenje_proracuna_1_1_2020_31_3_2020.xlsx
Izvješće o izvršenju proračuna 01.01.2020. - 30.06.2020.: izvjesce_o_izvrsenju_proracuna_1_1_2020_30_6_2020.xlsx
Izvješće o izvršenju proračuna 01.01.2020. - 31.10.2020.: izvrsenje_proracuna_1_1_2020_31_10_2020.xlsx
Izvješće o izvršenju proračuna 01.01.2020. - 31.12.2020.: izvrsenje_proracuna_1_1_2020_31_12_2020.xlsx
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2020.: biljeske_uz_financijsko_izvjesce_za_2020.doc
Obrasci financijskih izvještaja 2020. godine: obrasci_financijskih_izvjestaja_2020.xls

Procedura blagajničkog poslovanja u 2019. godini: procedura_blagajnickog_poslovanja_u_2019_godini.docx
Procedura stvaranja ugovornih obveza: procedura_stvaranja_ugovornih_obveza.docx
Procedura praćenja i naplate prihoda: procedura_pracenja_i_naplate_prihoda.docx
Procedura službenih putovanja: procedura_sluzbenih_putovanja.docx
Procedura zaprimanja računa: procedura_zaprimanja_racuna.doc

Plan nabave 2021: plan_nabave_21.xls
Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.: financijski_plan_za_2021.xls
Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2021. - 2023.: obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2021_2023.doc

ŠKOLSKI ODBOR

Poziv na XLI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xli_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLI_sjednice_20.docx
Poziv na XLII. elektroničku sjednicu Školskog odbora (elektronička): poziv_na_xlii_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLII_sjednice_20.docx
Poziv na XLIII. elektroničku sjednicu Školskog odbora (elektronička): poziv_na_xliii_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLIII_sjednice_20.docx
Poziv na XLIV. elektroničku sjednicu Školskog odbora (elektronička): poziv_na_xliv_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLIV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLIV_sjednice_20.docx
Poziv na XLV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xlv_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLV_sjednice_20.docx
Poziv na XLVI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xlvi_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLVI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLVI_sjednice_20.docx
Poziv na XLVII. elektroničku sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xlvii_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLVII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLVII_sjednice_20.docx
Poziv na XLVIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xlviii_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLVIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLVIII_sjednice_20.docx
Poziv na XLIX. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xlix_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa XLIX. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XLIX_sjednice_20.docx

Poziv na konstituirajuću sjednicu Školskog odbora: poziv_na_konstituirajucu_sjednicu_skolskog_odbora.docx
Izvješće s konstituirajuće sjednice Školskog odbora: izvjesce_s_konstituirajuce_sjednice_skolskog_odbora.docx
Poziv na II. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_II_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa II. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_II_sjednice_20.docx
Poziv na III. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_III_sjednicu_skolskog_odbora_20.docx
Izvješće sa III. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_III_sjednice_20.docx
Poziv na IV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_IV_sjednicu_skolskog_odbora_21.pdf
Izvješće sa IV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_IV_sjednice_21.docx
Poziv na V. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_V_sjednicu_skolskog_odbora_21.pdf
Izvješće sa V. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_V_sjednice_21.docx
Poziv na VI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_VI_sjednicu_skolskog_odbora_21.pdf
Izvješće sa VI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_VI_sjednice_21.docx
Poziv na VII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_VII_sjednicu_skolskog_odbora_21.pdf
Izvješće sa VII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_VII_sjednice_21.docx
Poziv na VIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_VIII_sjednicu_skolskog_odbora_21.pdf
Izvješće sa VIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_VIII_sjednice_21.docx
Poziv na IX. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_IX_sjednicu_skolskog_odbora_21.pdf
Izvješće sa IX. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_IX_sjednice_21.docx
Poziv na X. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_X_sjednicu_skolskog_odbora_21.docx
Izvješće sa X. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_X_sjednice_21.docx
Poziv na XI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_XI_sjednicu_skolskog_odbora_21.docx
Izvješće sa XI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XI_sjednice_21.docx
Poziv na XII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_XII_sjednicu_skolskog_odbora_21.docx
Izvješće sa XII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XII_sjednice_21.docx

Umjetnička škola Beli Manastir

Kralja Tomislava 2, Beli Manastir
  031 705 027 (tajništvo)
  031 705 034 (ravnatelj)
  031 705 028 (računovodstvo)
  031 705 027
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Područni odjel Darda

Sv. Ivana Krstitelja 100
31 326 Darda

Područni odjel Kneževi Vinogradi

Glavna 44
31 309 Kneževi Vinogradi

© 2016. - 2021. Umjetnička škola Beli Manastir • Izrada stranice i održavanje: Črčke Design