Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 25/13 i 85/15), Umjetnička škola Beli Manastir osigurava i omogućuje pravo na pristup informacijama:

1) objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Umjetnička škola Beli Manastir ograničit će pristup informacijama u slučajevima predviđenim člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

1) zakoni i propisi
2) opći akti i odluke
3) godišnji planovi, programi, izvještaji o radu, financijska izvješća i drugi dokumenti
4) podaci o izvoru financiranja, proračun i izvršenje proračuna
5) informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama
6) informacije o unutarnjem ustrojstvu
7) zapisnici i zaključci sa sjednica školskog odbora
8) informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje, te informacije o izvršavanju ugovora
9) obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciji potrebnoj za sudjelovanje u natječajnom postupku, te obavijest o ishodu natječajnog postupka,
10) informacije o registrima i bazama podataka i načinu pristupa  

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Umjetnička škola Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje u tajništvu škole ili putem telefona na broj: 705-027. Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Umjetnička škola Beli Manastir, Kralja Tomislava 2, Beli Manastir ili na e-mail adresu: usbm.bm@gmail.com
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Umjetničke škole Beli Manastir, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. 

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim gore navedenih podataka navesti i:
1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2. oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Pisani zahtjevi za pravo na pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti na priloženim obrascima.

⇓ OBRASCI

1. Zahtjev za pristup informacijama: zahtjev_za_pristup_informacijama.doc
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije: zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc
3. Zahtjev za pristup informacijama: zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za Umjetničku školu Beli Manastir (službenik za informiranje) je Ivana Vrhar, telefon: 705-027.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje: sluzbenik_za_informiranje.pdf

Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Umjetnička škola Beli Manastir, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Kralja Tomislava 2, 31300 Beli Manastir ili na adresu elektroničke pošte: sluzbenik.usbm@gmail.com

VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Na pristup informacijama korisnik plaća Umjetničkoj školi Beli Manastir naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade i način naplate naknade iz stavka 2. ovog članka određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj: 12/14), koje je propisao Povjerenik za informiranje.
Umjetnička škola Beli Manastir dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Umjetnička škola Beli Manastir zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Umjetničke škole Beli Manastir očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana od primitka obavijesti o traženoj uplati, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Umjetnička škola Beli Manastir neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI PRISUSTVOVANJA SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA:

Sjednice Školskog odbora su javne.
Javnost može pratiti rad Školskog odbora, ali ne smije remetiti red i tijek sjednice (npr. glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). S obzirom na veličinu prostorije u kojoj se održavaju sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir, sjednici može prisustvovati najviše 2 osobe (zainteresirane javnosti). Za prisustvo na sjednici nužno se prijaviti – najaviti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice u tajništvu Škole putem elektroničke pošte: usbm.bm@gmail.com ili telefonom na broj: 031/705-027; 031/705-028. Ukoliko je broj zainteresiranih osoba veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Školskog odbora određuje koje osobe mogu pratiti rad Školskog odbora prema redoslijedu prijava.

⇓ DOKUMENTI:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu

bottom-logo.png

2016. - 2023. Umjetnička škola Beli Manastir
Dizajn i uređivanje stranice: Črčke

Pretraga