O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj: 25/13 i 85/15), Umjetnička škola Beli Manastir osigurava i omogućuje pravo na pristup informacijama:

1) objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Umjetnička škola Beli Manastir ograničit će pristup informacijama u slučajevima predviđenim člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA:

1) zakoni i propisi
2) opći akti i odluke
3) godišnji planovi, programi, izvještaji o radu, financijska izvješća i drugi dokumenti
4) podaci o izvoru financiranja, proračun i izvršenje proračuna
5) informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama
6) informacije o unutarnjem ustrojstvu
7) zapisnici i zaključci sa sjednica školskog odbora
8) informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje, te informacije o izvršavanju ugovora
9) obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciji potrebnoj za sudjelovanje u natječajnom postupku, te obavijest o ishodu natječajnog postupka,
10) informacije o registrima i bazama podataka i načinu pristupa  

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Umjetnička škola Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje u tajništvu škole ili putem telefona na broj: 705-027.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Umjetnička škola Beli Manastir, Kralja Tomislava 2, Beli Manastir ili na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Umjetničke škole Beli Manastir, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim gore navedenih podataka navesti i:
1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2. oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Pisani zahtjevi za pravo na pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti na priloženim obrascima.

OBRASCI:

1. Zahtjev za pristup informacijama: zahtjev_za_pristup_informacijama.doc
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije: zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc
3. Zahtjev za pristup informacijama: zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za Umjetničku školu Beli Manastir (službenik za informiranje) je IVANA VRHAR, telefon: 705-027.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje: sluzbenik_za_informiranje.pdf

VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA:

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Na pristup informacijama korisnik plaća Umjetničkoj školi Beli Manastir naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade i način naplate naknade iz stavka 2. ovog članka određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj: 12/14), koje je propisao Povjerenik za informiranje.
Umjetnička škola Beli Manastir dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Umjetnička škola Beli Manastir zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Umjetničke škole Beli Manastir očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana od primitka obavijesti o traženoj uplati, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Umjetnička škola Beli Manastir neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI PRISUSTVOVANJA SJEDNICAMA ŠKOLSKOG ODBORA:

Sjednice Školskog odbora su javne.
Javnost može pratiti rad Školskog odbora, ali ne smije remetiti red i tijek sjednice (npr. glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). S obzirom na veličinu prostorije u kojoj se održavaju sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir, sjednici može prisustvovati najviše 2 osobe (zainteresirane javnosti). Za prisustvo na sjednici nužno se prijaviti – najaviti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice u tajništvu Škole putem elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefonom na broj: 031/705-027; 031/705-028. Ukoliko je broj zainteresiranih osoba veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Školskog odbora određuje koje osobe mogu pratiti rad Školskog odbora prema redoslijedu prijava.

DOKUMENTI:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (pdf): godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2016.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (pdf): godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2017.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu (pdf): godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2018.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu (pdf): godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2019.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu (pdf): godisnje_izvjesce_o_provedbi_ZPPI_za_2020.pdf

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Statuta Umjetničke škole Beli Manastir
Objavljeno 14. prosinca 2018.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statuta Umjetničke škole Beli Manastir (na dalje: Statut) putem pošte ili osobno na adresu Umjetnička škola Beli Manastir, Kralja Tomislava 2, 31300 Beli Manastir ili slanjem emaila na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Umjetničke škole Beli Manastir.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Umjetničke škole Beli Manastir. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Statuta Umjetničke škole Beli Manastir objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Umjetničke škole Beli Manastir www.usbm.hr i oglasnoj ploči Umjetničke škole Beli Manastir, na adresi Kralja Tomislava 2, Beli Manastir.

Nacrt prijedloga Statuta predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Statuta.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Umjetničke škole Beli Manastir – www.usbm.hr u rubrici "Pravo na pristup informacijama", podrubrici "Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću".

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Nacrt prijedloga Statuta Umjetničke Škole Beli Manastir: nacrt_prijedloga_statuta_umjetnicke_skole_beli_manastir.docx
Obavijest: obavijest.docx
Obrazloženje: obrazlozenje.docx
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju: obrazac_sudjelovanja_u_savjetovanju.doc
Izvješće o savjetovanju: izvjesce_o_savjetovanju.docx

Umjetnička škola Beli Manastir

Kralja Tomislava 2, Beli Manastir
  031 705 027 (tajništvo)
  031 705 034 (ravnatelj)
  031 705 028 (računovodstvo)
  031 705 027
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Područni odjel Darda

Sv. Ivana Krstitelja 100
31 326 Darda

Područni odjel Kneževi Vinogradi

Glavna 44
31 309 Kneževi Vinogradi

© 2016. - 2021. Umjetnička škola Beli Manastir • Izrada stranice i održavanje: Črčke Design