ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli  
Zakon o umjetničkom obrazovanju: http://www.zakon.hr/z/516/Zakon-o-umjetni%C4%8Dkom-obrazovanju
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera: 
http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015.pdf
Pravilnih o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole: 
http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi: 
http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/propisi/Pravilnici_06.pdf

OPĆI AKTI I ODLUKE

Statut Umjetničke škole Beli Manastir: statut.docx
Etički kodeks: eticki_kodeks.pdf
Kućni red: kucni_red.pdf
Pravilnik o radu: pravilnik_o_radu.doc
Pravilnik o zaštiti od požara: pravilnik_o_zastiti_od_pozara.pdf
Pravilnik o zaštiti na radu: pravilnik_o_zastiti_na_radu.doc
Pravilnik o polaganju razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama: pravilnik_o_polaganju_ispita.pdf
Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi: pravilnik_o_nabavi_roba.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave: pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - Temeljem čl. 76. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) Umjetnička škola Beli Manastir kao javni naručitelja objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - ravnatelj Škole i članovi Školskog odbora, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa: Izjava o nepostojanju sukoba interesa.pdf

Registar ugovora 2017: registar_ugovora_2017.docx

GODIŠNJI PLANOVI

Godišnji plan i program rada 2015./2016.: godisnji_plan_15_16.pdf
Školski kurikulum 2015./2016.: kurikulum_15_16.pptx
Godišnji plan i program rada 2016./2017.: godisnji_plan_16_17.pdf
Školski kurikulum 2016./2017: kurikulum_16_17.pdf
Godišnji plan i program rada 2017./2018.: godisnji_plan_17_18.pdf
Školski kurikulum 2017./2018.: kurikulum_17_18.pdf
Godišnji plan i program rada 2018./2019.: godisnji_plan_18_19.pdf
Školski kurikulum 2018./2019.: kurikulum_18_19.pdf

FINANCIJE

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka: procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka.docx
Izjava o nepostojanju sukoba interesa: izjava.pdf
Plan nabave 2015 - I. izmjene: plan_nabave_15.xls
Financijski plan III. razina I. izmjena - 2015: financijski_plan_15.xls
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2016. (2): obrazlozenje_financijskog_plana_16.doc

Plan nabave 2016: plan_nabave_16.xls
Prijedlog financijskog plana: prijedlog_financijskog_plana.xls
II. izmjene i dopune - obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2015.: obrazlozenje_financijskog_plana_15.doc
II. izmjene i dopune financijskog plana škole za 2015. godinu: izmjene_financijski_plan_15.xls
Plan nabave 2015. - II. izmjene: izmjene_plan_nabave_15.xls
Financijski izvještaj od 1.1.2015. do 31.12.2015.: financijski_izvjestaj_15.xls
Financijski izvještaj za 2015. godinu - bilješke: financijski_izvjestaj_15_biljeske.xls
I. izmjene i dopune financijskog plana III. razina za 2016.: financijski_plan_16_izmjene.xls
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016.: plan_nabave_16_izmjene.xls
I. izmjene i dopune - obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2016.: obrazlozenje_financijskog_plana_15_izmjene.doc
Prijedlog Financijskog plana za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.: prijedlog_financijskog_plana_za_2017.xls
Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2017. - 2019.: obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2017_2019.doc
II. izmjene i dopune financijskog plana škole za 2016. godinu: izmjene_i_dopune_financijskog_plana_2016
II. izmjene i dopune - obrazloženje financijskog plana škole za 2016. godinu: obrazlozenje_financijskog_plana_16_izmjene.doc
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016.: izmjene_plan_nabave_16.xls

Plan nabave 2017.: plan_nabave_17.xls
Financijski izvještaj od 1.1.2016. do 31.12.2016.: financijski_izvjestaj_16.xls
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće od 1.1.2016. do 31.12.2016.: financijski_izvjestaj_biljeske.doc
I. izmjene i dopune financijskog plana III. razina za 2017.: i-izmjene_i_dopune_financijski_plan_III_razina_2017..xls
I. izmjene i dopune obrazloženje financijskog plana za 2017.: i_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_2017.doc
Utvrđivanje rezultata prema izvorima financiranja: utvrdivanje_rezultata_prema_izvorima_financiranja.xlsx
Procedura zaprimanja računa, provjere računa i pravovremenog plaćanja računa: procedura_zaprimanja_racuna.pdf
Procedura stvaranja ugovornih obveza: procedura_stvaranja_ugovornih_obveza.pdf
I. izmjene i dopune plana nabave za 2017.: i_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2017.xls
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.: ii_izmjene_i_dopune_financijski_plan_2017.xlsx
II. izmjene i dopune obrazloženje financijskog plana za 2017.: ii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_2017.doc
II. izmjene i dopune plana nabave za 2017.: II_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2017.xls
III. izmjene i dopune obrazloženje financijskog plana za 2017.: iii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_2017.doc
III. izmjene i dopune financijskog plana za 2017.: iii_izmjene_i_dopune_financijski_plan_2017.xlsx
III. izmjene i dopune plana nabave za 2017.: iii_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2017.xls
IV. izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka za 2017.: iv_izmjena_i_dopuna_plana_rashoda_i_izdataka_2017.xls
V. izmjena i dopuna financijskog plana za 2017: v_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_2017.xlsx
V. izmjena i dopuna obrazloženje financijskog plana za 2017.: v_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_2017.doc
IV. izmjene i dopune plana nabave za 2017.: iv_izmjene_i_dopune_plana_nabave_2017.xls
Financijski izvještaj od 1.1.2017. do 31.12.2017.: financijski_izvjestaj_17.xls
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće od 1.1.2017. do 31.12.2017.: financijski_izvjestaj_17_biljeske.doc

Plan nabave 2018.: plan_nabave_18.xls
Prijedlog financijskog plana za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.: prijedlog_financijskog_plana_za_2018.xls
Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2018. - 2020.: obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2018_2020.doc
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.: i_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2018.xls
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.: i_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2018.xls
I. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2018. - 2020.: i_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2018_-2020.doc
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.: ii_izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2018.xls
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.: ii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2018.xls
II. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2018. - 2020.: ii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2018_-2020.doc

Plan nabave 2019.: plan_nabave_19.xls
Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.: financijski_plan_za_2019.xls
Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021.: obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_2021.doc
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: i_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
I. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2019. - 2021.: i_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_-2021.doc
Rekapitulacija I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: rekapitulacija_i_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće od 1.1.2018. do 31.12.2018.: financijsko_izvjesce_18_biljeske.doc
Obrasci financijskih izvještaja 2018.: obrasci_financijskih_izvjestaja_18.xls
Izmjena plana nabave 2019.: plan_nabave_19_izmjene.xls
II. izmjene i dopune Obrazloženja Financijskog plana za razdoblje od 2019. - 2021.: ii_izmjene_i_dopune_obrazlozenje_financijskog_plana_za_razdoblje_2019_-2021.doc
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: ii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls
Rekapitulacija II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.: rekapitulacija_ii_izmjene_i_dopune_financijskog_plana_za_2019.xls

ŠKOLSKI ODBOR

Poziv na XI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xi_sjednicu_skolskog_odbora_17.docx
Izvješće sa XI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XI_sjednice_17.docx
Poziv na XII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xii_sjednicu_skolskog_odbora_17.docx
Izvješće sa XII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XII_sjednice_17.docx
Poziv na XIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xiii_sjednicu_skolskog_odbora_17.docx
Izvješće sa XIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XIII_sjednice_17.docx
Poziv na XIV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xiv_sjednicu_skolskog_odbora_17.docx
Izvješće sa XIV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XIV_sjednice_17.docx
Poziv na XV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xv_sjednicu_skolskog_odbora_17.docx
Izvješće sa XV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XV_sjednice_17.docx
Poziv na XVI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xvi_sjednicu_skolskog_odbora_17.docx
Izvješće sa XVI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XVI_sjednice_17.docx

Poziv na XVII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xvii_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XVII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XVII_sjednice_18.docx
Poziv na XVIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xviii_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XVIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XVIII_sjednice_18.docx
Poziv na XIX. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xix_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XIX. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XIX_sjednice_18.docx
Poziv na XX. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xx_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XX. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XX_sjednice_18.docx
Poziv na XXI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxi_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXI_sjednice_18.docx
Poziv na XXII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxii_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXII_sjednice_18.docx
Poziv na XXIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxiii_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXIII_sjednice_18.docx
Poziv na XXIV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxiv_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXIV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXIV_sjednice_18.docx
Poziv na XXV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxv_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXV_sjednice_18.docx
Poziv na XXVI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxvi_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXVI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXVI_sjednice_18.docx
Poziv na XXVII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxvii_sjednicu_skolskog_odbora_18.docx
Izvješće sa XXVII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXVII_sjednice_18.docx

Poziv na XXVIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxviii_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXVIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXVIII_sjednice_19.docx
Poziv na XXIX. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxix_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXIX. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXIX_sjednice_19.docx
Poziv na XXX. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxx_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXX. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXX_sjednice_19.docx
Poziv na XXXI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxi_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXI_sjednice_19.docx
Poziv na XXXII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxii_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXII_sjednice_19.docx
Poziv na XXXIII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxiii_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXIII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXIII_sjednice_19.docx
Poziv na XXXIV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxiv_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXIV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXIV_sjednice_19.docx
Poziv na XXXV. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxv_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXV. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXV_sjednice_19.docx
Poziv na XXXVI. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxvi_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXVI. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXVI_sjednice_19.docx
Poziv na XXXVII. sjednicu Školskog odbora: poziv_na_xxxvi_sjednicu_skolskog_odbora_19.docx
Izvješće sa XXXVII. sjednice Školskog odbora: izvjesce_sa_XXXVI_sjednice_19.docx

Umjetnička škola Beli Manastir

Kralja Tomislava 2, Beli Manastir
  031 705 027 (tajništvo)
  031 705 034 (ravnatelj)
  031 705 028 (računovodstvo)
  031 705 027
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Područni odjel Darda

Sv. Ivana Krstitelja 100
31 326 Darda

Područni odjel Kneževi Vinogradi

Glavna 44
31 309 Kneževi Vinogradi

© 2016. - 2019. Umjetnička škola Beli Manastir • Izrada stranice i održavanje: Črčke Design, vl. Iva Vianello